Ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεμπορίου Πρόγραμμα Digi Retail

Επίσημα προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Digi Retail” για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου.

Ποιούς Αφορά το πρόγραμμα “Digi Retail” για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου;

Το πρόγραμμα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, Εταιρικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας (δεν είναι επιλέξιμες κοινοπραξίες και μη κερδοσκοπικές εταιρίες).

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει:
•     να ανήκουν στο κλάδο του λιανικου εμπορίου (ΚΑΔ 47)
•    να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη χρήση
•    να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € την τρέχουσα χρήση και τις 2 προηγούμενες (από προγράμματα που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis)
•    να λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
 
Τι χρηματοδοτείται;
Το πρόγραμμα Digi-Retail χρηματοδοτεί επενδύσεις που στοχεύουν στην Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων (στόχος Ε1) και στην Εξωστρέφεια – Προώθηση – Επικοινωνία (στόχος Ε2).

Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Στόχος Ε1):
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
•    Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).
•    Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και έκδοση αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό ΚΒΣ
•    Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
•    Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας
•    Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
•    Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
•    Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ)
•    Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
•    Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.

Προϋπολογισμός – Επιχορήγηση

Ο επιτρεπτός προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση και το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης:.
     Κατηγορία Δικαιούχου
     ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟ-ΜΕΝΟ    ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ    ΜΙΚΡΗ    ΜΕΣΑΙΑ    ΜΕΓΑΛΗ
ΠροϋπολογισμόςΕπενδυτικού Σχεδίου    5.000€ έως 20.000€    10.000€ έως 80.000€    10.000€ έως 150.000€    10.000€ έως 300.000€    10.000€ έως 500.000€
Ποσοστό Επιχορήγησης    60%    60%    60%    50%    40%
 
Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκ. ευρώ (100 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη + 100 εκ. ευρώ ιδιωτική συμμετοχή).

Σχετικές δημοσιεύσεις