Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συμμετέχει στο πρόγραμμα «ISLEPACT – Σύμφωνο των Νησιών».

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε συνεργασία με το «Δίκτυο Αειφόρων Νησιών του Αιγαίου ΔΑΦΝΗ» και το «Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου» συμμετέχει στο πρόγραμμα «ISLEPACT – Σύμφωνο των Νησιών».

Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής ο Δήμος έχει αναλάβει την υποχρέωση να εκπονήσει και να υποβάλει ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.), η ανάπτυξη του οποίου περιλαμβάνει δύο διακριτές φάσεις:

Α. την Ενεργειακή Καταγραφή του Δήμου, που συνίσταται στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάσταση ως προς την κατανάλωση ενέργειας και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά δημοτικών κτιρίων, εξοπλισμού και υποδομών, καθώς και ενεργειακά δεδομένα από διάφορους τομείς δραστηριότητας στη γεωγραφική ενότητα που υπάγεται διοικητικά στο Δήμο,

Β. τον Σχεδιασμό Δράσεων σε επίπεδο Δήμου για την προώθηση της Αειφόρου Ενέργειας, που θα περιλαμβάνονται διακριτά στο υπό σύνταξη Σ.Δ.Α.Ε με τεκμηριωμένη τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα υλοποίησής τους μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Η επιτυχία ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια καθορίζεται σημαντικά από την αποδοχή και στήριξη που θα τύχει από την τοπική κοινωνία και τους ευρύτερους εμπλεκόμενους φορείς, τοπικούς και υπερτοπικούς. Γι’ αυτό είναι καίριας σημασίας η εξασφάλιση της ορθής και συστηματικής ενημέρωσης τους από την τοπική αρχή, ώστε το σχέδιο δράσης να είναι αποτέλεσμα γόνιμης διαβούλευσης και ζύμωσης εντός της κοινωνίας.

Οι προτεινόμενες δράσεις, που θα εμπεριέχονται στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, αποσκοπούν στο να βελτιώσουν σημαντικά την ζωή των κατοίκων και γι’ αυτό από τα πρώτα βήματα εκπόνησής του είναι επιθυμητή η μέγιστη δυνατή συναίνεση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Κάθε Δημότης ανεξάρτητα αλλά και οι Τοπικοί Συλλογικοί Φορείς (επαγγελματικοί, επιστημονικοί, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί κ.λ.π.) των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες επηρεάζονται από το Σ.Δ.Α.Ε. έχουν την ισχύ, την γνώση και την εμπειρία να συνδράμουν σε κάποια ή σε όλες της φάσης ανάπτυξης του.

Για το λόγο αυτό η συμμετοχή των δημοτών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων όσο και των Συλλογικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας κρίνεται απαραίτητη τόσο στη φάση συλλογής των ενεργειακών δεδομένων και καταγραφής του ενεργειακού προφίλ των νησιών μας, όσο και στη φάση σχεδιασμού και διαμόρφωσης των δράσεων που θα προταθούν για ένταξη στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου μας.

Στα πλαίσια της ενεργοποίησης και συμμετοχής που ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων επιδιώκει, παρακαλούνται όλοι οι δημότες και οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας, να συμμετάσχουν ενεργά και να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια.

Η συμμετοχή σας αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία της προσπάθειας.

Δελτίο Τύπου
Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχετικές δημοσιεύσεις