Έδαφος και λαχάνοκηπος

Συμβουλές για να έχουμε ένα αποδοτικό λαχανόκηπο με φυσικό τρόπο για οικολογικά λαχανικά μας δίνει ο Γεωπόνος του http://www.igarden.gr Τσαγκλής Ευάγγελος.

ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

 Το έδαφος που θα εγκατασταθεί ο λαχανόκηπος θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:
1. Να είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία όπως Ν, P, Κ σε αφομοιώσιμη μορφή και σε κανονική αναλογία. Πρέπει να έχει τις απαραίτητες ποσότητες των καταλυτικών στοιχείων Mg, Ca, Fe και των άλλων αναγκαίων ιχνοστοιχείων.
2. Να συγκρατεί υγρασία και να μην έχει υψηλή υπόγεια στάθμη (στράγγιση).
3. Να αερίζεται καλά.
4. Να έχει κατάλληλο για τα λαχανικά pH.
5. Να έχει αρκετή οργανική ουσία.
6. Να έχει τους αναγκαίους μικροοργανισμούς.

Τύποι εδαφών
Τα εδάφη διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : τα ανόργανα και τα οργανικά.
Ανόργανα εδάφη
 Διακρίνονται σε διάφορες υποκατηγορίες : αμμώδη, αμμοπηλώδη, πηλοαμμώδη,
αργιλλοπηλώδη, αργιλλώδη.
Ο κάθε τύπος εδάφους έχει και διαφορετική σημασία για τα λαχανικά, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και το καλλιεργούμενο είδος ή ποικιλία.
Όταν θέλουμε να έχουμε πρωϊμότητα, τα αμμώδη και αμμοπηλώδη εδάφη είναι τα καλύτερα. Ο λόγος είναι ότι τα εδάφη αυτά αερίζονται καλά, είναι ευκατέργαστα, στραγγίζουν και ζεσταίνονται γρήγορα τον χειμώνα και την άνοιξη. Συνήθως είναι φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία και χάνουν εύκολα την υγρασία τους αλλά δεν παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης υγρασίας τον χειμώνα και την άνοιξη.

Τα εδάφη αυτά μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με την προσθήκη οργανικής ουσίας. Η ικανότητα ενός εδάφους να είναι πρώιμο ή όψιμο οφείλεται κυρίως στο ποσοστό του νερού που συγκρατεί. Τα αργιλλώδη
εδάφη συγκρατούν περισσότερο νερό από τα αμμώδη λογώ του πολυμμερισμού των τεμαχιδίων τους και άρα της μεγαλύτερης επιφανειακής τάσης.
Επίσης επειδή το νερό
 χρειάζεται περισσότερη θερμότητα για να θερμανθεί από το έδαφος και βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι : Τα υγρά βαριά εδάφη είναι όψιμα και δροσερά ενώ τα ξηρά αμμώδη είναι θερμά και πρώιμα. Όταν οι μεγάλες αποδόσεις είναι μεγαλύτερης σημασίας από την πρωϊμότητα και η υγρασία μπορεί να είναι περιοριστικός παράγοντας, τότε τα πηλοαμμώδη και αργιλοπηλώδη καθώς και τα οργανικά εδάφη, είναι τα πιο κατάλληλα. (Μπορούν με κατάλληλη μεταχείριση να δώσουν τα θρεπτικά τους στοιχεία σε αφομοιώσιμη μορφή και η υφή τους να γίνει αφράτη και χαλαρή.

Τα εδάφη αυτά δεν πρέπει να καλλιεργούνται όταν είναι βρεγμένα).Τα αργιλλώδη και βαριά εδάφη δεν είναι και τόσο κατάλληλα για την καλλιέργεια λαχανικών, γιατί είναι συνεκτικά και δυσκατέργαστα, αερίζοντα δύσκολα, όπως δύσκολα ελευθερώνουν και τα θρεπτικά στοιχεία ενώ κατακρατούν και υγρασία. Λόγω των παραπάνω η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος γίνεται προβληματική, ιδιαίτερα των λαχανικών πουκαλλιεργούνται για το υπόγειο μέρος τους. Τα εδάφη αυτά μπορούν να βελτιωθούν με την προσθήκη άμμου, κοπριάς ή με χλωρή λίπανση.

 Όσον αφορά τη χημική τους συμπεριφορά, τα πηλοαμμώδη και αργιλοπηλώδη έχουν υψηλό βαθμό εναλλακτικής ικανότητας και απορροφούν και συγκρατούν μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων. Τα εδάφη αυτά μπορούν να λιπανθούν με ικανοποιητικές ποσότητες (P+K) πρίν απο την φύτευση, και να εφοδιάζουν τα φυτά σε όλη την διάρκεια της ανάπτυξης τους.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ένα αμμώδες έδαφος έχει χαμηλό βαθμό εναλλακτικής ικανότητας, μεγάλες ανάγκες σε νερό άρδευσης και ευπάθεια στην απόπλυση. Τέτοια εδάφη  χρειάζονται συνεχές και ελαφρές λιπάνσεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της καλλιέργειας.
 
Η ολική ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που προστίθενται σε ένα αμμώδες έδαφος είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πραγματικά χρειάζεται η καλλιέργεια ενώ σε ένα πηλοαμμώδες ή αργιλοπηλώδες έδαφος ολική ποσότητα τείνει να γίνει ίση με τις ανάγκες της καλλιέργειας αφού τα εδάφηαυτά είναι περισσότερο ανθεκτικά στην απόπλυση.

 Οργανικά εδάφη
 Τα οργανικά εδάφη είναι πλούσια σε οργανική ουσία (μέχρι 60%) έχουν μεγάλη υδατοϊκανότητα, είναι ευκατέργαστα, πλούσια σε άζωτο αλλά πτωχά σε φώσφορο και κάλιο.

Κλίση Εδάφους :
 Επιθυμητά εδάφη με μικρή κλίση. Σε επικλινή εδάφη μέτρα για διατήρηση του εδάφους και της υγρασίας (αναχώματα, καλλιέργεια κατά ισοϋψείς ή σε λωρίδες). Η κλίση παίζει ρόλο στην πρωίμηση. Έκθεση προς Νότο προστατεύει από ψυχρούς ή ξηρούς Βόρειους ανέμους και δέχεται τις ακτίνες του ήλιου με ευνοϊκότερη γωνία πρόσπτωσης. Σε εδάφη με προβλήματα στράγγισης απαραίτητο στραγγιστικό δίκτυο αλλά με προσοχή για να μη δημιουργηθούν προβλήματα απόπλυσης του εδάφους η οποία είναι πιο έντονη σε ακάλυπτο-χέρσο έδαφος.

ΕΙΔΗ  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ : οικιακός ( αστικός , χωρικός) περιφερειακος.

Σχετικές δημοσιεύσεις