Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

http://www.unimarconi.gr/corso-di-aggiornamento/211

ΜεταπτυχιακόΠρόγραμμα Επιμόρφωσης

Η σχολή Επιστημών της Αγωγής στα πλαίσια των ενεργειών για τη δια βίου μάθηση των επαγγελματιών που συνυπάρχουν στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προσφέρει στην Ελληνική Γλώσσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων».

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ – ΘΕΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ»

http://www.unimarconi.gr/corso-di-aggiornamento/211
Η σχολή Επιστημών της Αγωγής στα πλαίσια των ενεργειών για τη δια βίου μάθηση των επαγγελματιών που συνυπάρχουν στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προσφέρει στην Ελληνική Γλώσσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων».

Σκοπός
Η κατάρτιση όλων των επαγγελματιών που εργάζονται ή θα ήθελαν να εργαστούν σε σχολικές μονάδες στις όποιες υπάρχουν παιδιά με κινητική αναπηρία.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Μετά το τέλος της επιμόρφωσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

    Σε επίπεδο γνώσεων: Να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ειδικευμένες παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών με κινητικό έλλειμμα.
    Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να χρησιμοποιούν αυτά που θα μάθουν, στην καθημερινή πρακτική, προάγοντας έτσι τις βέλτιστες ενταξιακές διαδικασίες των παιδιών με κινητική αναπηρία.
    Σε επίπεδο στάσεων: να ενθαρρύνουν εκείνους που μέχρι τώρα έχουν ορθές θέσεις και να αλλάξουν τους άλλους, που έχουν λανθασμένες, σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με κινητικές δυσπραγίες.

Προαπαιτούμενα
1. Πτυχίο Ελληνικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο αρμοδίως, των παρακάτω ειδικοτήτων:

    Εκπαιδευτικού Α & Β/μιας εκπαίδευσης.
    Καθηγητή Φυσικής Αγωγής
    Φυσικοθεραπευτή
    Εργοθεραπευτή
    Λογοθεραπευτή
    Ψυχολόγου
    Κοινωνικού Λειτουργού
    Νοσηλευτή
    Βρεφονηπιοκόμου

2. Γνώση της Αγγλικής τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.
3. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
5. Κατοχή προσωπικού e-mail.

Διάρθρωση
Περιλαμβάνει 4 Θεματικές ενότητες:

    Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και γνωστικές διαταραχές – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων.
    Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με δισχιδή ράχη και σύνδρομο μη λεκτικών μαθησιακών δυσκολιών – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων.
    Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με επίκτητους τραυματισμούς του εγκέφαλου και επιληψία – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων .
    Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με μυοσκελετικά προβλήματα – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας:
Στις μεθόδους διδασκαλίας περιλαμβάνονται για το:

    Θεωρητικό μέρος: Εισηγήσεις με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και μεθοδολογιών ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, μέσω ειδικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.
    Πρακτικό μέρος: Παρουσίαση της ροής διαδικασιών της πρακτικής άσκησης από τον διδάσκοντα και στοχοθεσία διδακτικού αντικείμενου.

Διάρκεια
Η κάθε μια Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει 28ώρες,από τις όποιες οι 24 είναι μέσω υπολογιστή και οι υπόλοιπες 4 παρακολούθηση δια ζώσης εκπαιδευτικού έργου και λοιπών άλλων δραστηριοτήτων σε σχολικές μονάδες, που φοιτούν παιδιά με κινητική αναπηρία.  Οι συνολικές ώρες αντιστοιχούν με 100 ώρες  συμβατικής εκπαίδευσης για κάθε Θεματική Ενότητα.

Μέθοδοι αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών προκύπτει από τον συνυπολογισμό του θεωρητικού και πρακτικού της Θεματικής Ενότητας.

Η αξιολόγηση της επίδοσης του σπουδαστή εξειδικεύεται ως εξής:

    Για το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση τηςκάθε διδακτικής ενότητας με ερωτήσεις/ απαντήσεις τύπου πολλαπλών επιλογών μέσω υπολογιστή και μόνον μετά την επιτυχή έκβαση θα δίνεται η δυνατότητα αυτόματης συνέχισης μελέτης της επόμενης.
    Για το πρακτικό μέρος, αξιολογείται η συμμετοχή και η ικανότητα του, να ανταποκρίνεται στα θέματα, που τίθενται προς επίλυση. Αξιολογείται επιπρόσθετα η επιτυχής ή όχι, επίλυση του συγκεκριμένου διδακτικού παραδείγματος, που χρησιμοποιείται, με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Ο σπουδαστής επίσης πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 80% των ωρών πρακτικής για να συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις.

Η τελική αξιολόγηση αποτελείται κυρίως από την παράδοση μιας γραπτής εργασίας σε αντικείμενο σχετικό με την Θεματική Ενότητα, περίπου 10/15 σελίδων και από τις επιδόσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους.

Αναγνώριση Πανεπιστημιακών Πιστωτικών Μονάδων
Μετά την επιτυχή τελική αξιολόγηση κάθε Θεματικής Ενότητας το Πανεπιστήμιο θα χορηγεί «Βεβαίωση Πιστοποίησης Επιτυχούς Φοίτησης» στο όποιο θα εμφαίνονται οι Πανεπιστημιακές Πιστωτικές Μονάδες (CFU/ECTS), που συσσωρεύτηκαν σύμφωνα με τα Πανευρωπαϊκά πρότυπα (1 CFU= 25 ώρες).Η κάθε μια πιστωτική μονάδα έχει ισχύ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα  Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)), χρήσιμες για την απόκτηση master..

Τρόπος εγγραφής
Μετά την συμπλήρωση του έντυπου εγγραφής και την πιστή τήρηση των οδηγιών, που αναφέρονται σε αυτό, θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μαζί με όλα τα δικαιολογητικά και με μία πρόσφατη φωτογραφία στην εξής διεύθυνση:
Università degli Studi Guglielmo Marconi – Γραφείο Ελλάδος, Μιχάλη Καραολή 28,17235, Δάφνη, Αθήνα.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παραλαβή, και αφού τα δικαιολογητικά ελεγχθούν από το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου, θα δίνονται οι οδηγίες έναρξης φοίτησης.

Κόστος εγγραφής
Τα δίδακτρα για ολόκληρο το προγράμματα ανέρχονται στα 600€. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μιας ή και περισσότερων Θεματικών Ενοτήτων, με δίδακτρα όμως 200€ για την καθεμία. Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστήμιου.

Προσφερόμενα διδακτικά αντικείμενα ανά Θεματική Ενότητα
Τα διδακτικά πεδία που φαίνονται κοινά και στις 4 Θεματικές Ενότητες διαφοροποιούνται σύμφωνα με την αναπηρία, που διαπραγματεύεται η καθεμία.

    Ιστορική επισκόπηση της εκπαίδευσης των παιδιών με κινητικές αναπηρίες.
    Στοιχεία ανατομοφυσιολογίας της κίνησης.
    Ιατρικά στοιχεία
    Εξειδικευμένη ψυχοπαθολογία της αναπηρίας
    Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις
    Αξιοποίηση των εξειδικευμένων λογισμικών για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών.

ΕφαρμογήΣυστήματοςΠιστοποίησηςτηςΕπιμόρφωσηςγιατοΕλληνικόΔημόσιο

Το τηλεματικό Πανεπιστήμιο «GugliemoMarconi» εκτός της Διεθνούς φήμης και αναγνώρισης του από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυγχάνει και της αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

http://www.unimarconi.gr/corso-di-aggiornamento/211

Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που προσφέρεται, μοριοδοτείται σύμφωνα με το Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3528/2007, του Ν. 3613/2007, της Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/ΦΕΚ B 2349/19.11.2008 & του Ν.3839/2010.

Ομοίως η συμμετοχή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα προγράμματα επιμόρφωσης εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3848/2010 (παρ.5 του άρθρου 13).

Σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Πανεπιστήμιου η 1 ώρα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ισοδύναμη με 4 ώρες συμβατικής. Προκύπτει έτσι ότι η καθεμία Θεματική ενότητα αντιστοιχεί με 100 ώρες συμβατικής εκπαίδευσης και 14,3 μόρια (100/7= 14,3) και το συνολικό πρόγραμμα με 400 ώρες και. 57μόρια (400/7=57).

 
Για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε, να ζητήσετε πληροφορίες από τον Διευθυντή του προγράμματος καθηγητή κ. Σταύρο Σταθόπουλο.
(stavros.stathopoulos@yahoo.gr).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜεταπτυχιακόΠρόγραμμα Επιμόρφωσης

 

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ – ΘΕΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ»

http://www.unimarconi.gr/corso-di-aggiornamento/211
Η σχολή Επιστημών της Αγωγής στα πλαίσια των ενεργειών για τη δια βίου μάθηση των επαγγελματιών που συνυπάρχουν στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προσφέρει στην Ελληνική Γλώσσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων».

 

Σκοπός
Η κατάρτιση όλων των επαγγελματιών που εργάζονται ή θα ήθελαν να εργαστούν σε σχολικές μονάδες στις όποιες υπάρχουν παιδιά με κινητική αναπηρία.

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Μετά το τέλος της επιμόρφωσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

    Σε επίπεδο γνώσεων: Να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ειδικευμένες παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών με κινητικό έλλειμμα.
    Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να χρησιμοποιούν αυτά που θα μάθουν, στην καθημερινή πρακτική, προάγοντας έτσι τις βέλτιστες ενταξιακές διαδικασίες των παιδιών με κινητική αναπηρία.
    Σε επίπεδο στάσεων: να ενθαρρύνουν εκείνους που μέχρι τώρα έχουν ορθές θέσεις και να αλλάξουν τους άλλους, που έχουν λανθασμένες, σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με κινητικές δυσπραγίες.

 

Προαπαιτούμενα
1. Πτυχίο Ελληνικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο αρμοδίως, των παρακάτω ειδικοτήτων:

    Εκπαιδευτικού Α & Β/μιας εκπαίδευσης.
    Καθηγητή Φυσικής Αγωγής
    Φυσικοθεραπευτή
    Εργοθεραπευτή
    Λογοθεραπευτή
    Ψυχολόγου
    Κοινωνικού Λειτουργού
    Νοσηλευτή
    Βρεφονηπιοκόμου

2. Γνώση της Αγγλικής τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.
3. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
5. Κατοχή προσωπικού e-mail.

 

Διάρθρωση
Περιλαμβάνει 4 Θεματικές ενότητες:

    Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και γνωστικές διαταραχές – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων.
    Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με δισχιδή ράχη και σύνδρομο μη λεκτικών μαθησιακών δυσκολιών – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων.
    Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με επίκτητους τραυματισμούς του εγκέφαλου και επιληψία – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων .
    Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με μυοσκελετικά προβλήματα – θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων.

 

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας:
Στις μεθόδους διδασκαλίας περιλαμβάνονται για το:

    Θεωρητικό μέρος: Εισηγήσεις με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και μεθοδολογιών ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, μέσω ειδικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.
    Πρακτικό μέρος: Παρουσίαση της ροής διαδικασιών της πρακτικής άσκησης από τον διδάσκοντα και στοχοθεσία διδακτικού αντικείμενου.

 

Διάρκεια
Η κάθε μια Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει 28ώρες,από τις όποιες οι 24 είναι μέσω υπολογιστή και οι υπόλοιπες 4 παρακολούθηση δια ζώσης εκπαιδευτικού έργου και λοιπών άλλων δραστηριοτήτων σε σχολικές μονάδες, που φοιτούν παιδιά με κινητική αναπηρία.  Οι συνολικές ώρες αντιστοιχούν με 100 ώρες  συμβατικής εκπαίδευσης για κάθε Θεματική Ενότητα.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών προκύπτει από τον συνυπολογισμό του θεωρητικού και πρακτικού της Θεματικής Ενότητας.

Η αξιολόγηση της επίδοσης του σπουδαστή εξειδικεύεται ως εξής:

    Για το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση τηςκάθε διδακτικής ενότητας με ερωτήσεις/ απαντήσεις τύπου πολλαπλών επιλογών μέσω υπολογιστή και μόνον μετά την επιτυχή έκβαση θα δίνεται η δυνατότητα αυτόματης συνέχισης μελέτης της επόμενης.
    Για το πρακτικό μέρος, αξιολογείται η συμμετοχή και η ικανότητα του, να ανταποκρίνεται στα θέματα, που τίθενται προς επίλυση. Αξιολογείται επιπρόσθετα η επιτυχής ή όχι, επίλυση του συγκεκριμένου διδακτικού παραδείγματος, που χρησιμοποιείται, με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Ο σπουδαστής επίσης πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 80% των ωρών πρακτικής για να συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις.

Η τελική αξιολόγηση αποτελείται κυρίως από την παράδοση μιας γραπτής εργασίας σε αντικείμενο σχετικό με την Θεματική Ενότητα, περίπου 10/15 σελίδων και από τις επιδόσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους.

Αναγνώριση Πανεπιστημιακών Πιστωτικών Μονάδων
Μετά την επιτυχή τελική αξιολόγηση κάθε Θεματικής Ενότητας το Πανεπιστήμιο θα χορηγεί «Βεβαίωση Πιστοποίησης Επιτυχούς Φοίτησης» στο όποιο θα εμφαίνονται οι Πανεπιστημιακές Πιστωτικές Μονάδες (CFU/ECTS), που συσσωρεύτηκαν σύμφωνα με τα Πανευρωπαϊκά πρότυπα (1 CFU= 25 ώρες).Η κάθε μια πιστωτική μονάδα έχει ισχύ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα  Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)), χρήσιμες για την απόκτηση master..

 

Τρόπος εγγραφής
Μετά την συμπλήρωση του έντυπου εγγραφής και την πιστή τήρηση των οδηγιών, που αναφέρονται σε αυτό, θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μαζί με όλα τα δικαιολογητικά και με μία πρόσφατη φωτογραφία στην εξής διεύθυνση:
Università degli Studi Guglielmo Marconi – Γραφείο Ελλάδος, Μιχάλη Καραολή 28,17235, Δάφνη, Αθήνα.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παραλαβή, και αφού τα δικαιολογητικά ελεγχθούν από το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου, θα δίνονται οι οδηγίες έναρξης φοίτησης.

 

Κόστος εγγραφής
Τα δίδακτρα για ολόκληρο το προγράμματα ανέρχονται στα 600€. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μιας ή και περισσότερων Θεματικών Ενοτήτων, με δίδακτρα όμως 200€ για την καθεμία. Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστήμιου.

 

Προσφερόμενα διδακτικά αντικείμενα ανά Θεματική Ενότητα
Τα διδακτικά πεδία που φαίνονται κοινά και στις 4 Θεματικές Ενότητες διαφοροποιούνται σύμφωνα με την αναπηρία, που διαπραγματεύεται η καθεμία.

    Ιστορική επισκόπηση της εκπαίδευσης των παιδιών με κινητικές αναπηρίες.
    Στοιχεία ανατομοφυσιολογίας της κίνησης.
    Ιατρικά στοιχεία
    Εξειδικευμένη ψυχοπαθολογία της αναπηρίας
    Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις
    Αξιοποίηση των εξειδικευμένων λογισμικών για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών.

 

ΕφαρμογήΣυστήματοςΠιστοποίησηςτηςΕπιμόρφωσηςγιατοΕλληνικόΔημόσιο

Το τηλεματικό Πανεπιστήμιο «GugliemoMarconi» εκτός της Διεθνούς φήμης και αναγνώρισης του από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυγχάνει και της αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

http://www.unimarconi.gr/corso-di-aggiornamento/211

Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που προσφέρεται, μοριοδοτείται σύμφωνα με το Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3528/2007, του Ν. 3613/2007, της Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/ΦΕΚ B 2349/19.11.2008 & του Ν.3839/2010.

Ομοίως η συμμετοχή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα προγράμματα επιμόρφωσης εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3848/2010 (παρ.5 του άρθρου 13).

Σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Πανεπιστήμιου η 1 ώρα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ισοδύναμη με 4 ώρες συμβατικής. Προκύπτει έτσι ότι η καθεμία Θεματική ενότητα αντιστοιχεί με 100 ώρες συμβατικής εκπαίδευσης και 14,3 μόρια (100/7= 14,3) και το συνολικό πρόγραμμα με 400 ώρες και. 57μόρια (400/7=57).

 
Για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε, να ζητήσετε πληροφορίες από τον Διευθυντή του προγράμματος καθηγητή κ. Σταύρο Σταθόπουλο.
(stavros.stathopoulos@yahoo.gr).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις